בל"ד רצה לבחירות הכנסת על בסיס מצע הרשימה המשותפת

שלום בין העמים וזכויות העמים שוויון בסיסי וזכויות קיבוציות נגד הפשיזם ולמען הדמוקרטיה צדק חברתי, קהילתי וסביבתי תוכנית הפעולה הפרלמנטרית

שלום בין העמים וזכויות העמים

הרשימה המשותפת שואפת לשים קץ לכיבוש כל השטחים הפלסטיניים, הסוריים והלבנוניים שנכבשו בשנת 1967, לפרק את כל ההתנחלויות ואת גדר ההפרדה הגזענית, לשחרר את כל האסירים הפוליטיים, להקים מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית, להשיג פתרון צודק לבעיית הפליטים אשר יבטיח את זכות השיבה בהתאם להחלטה 194, ולשלום צודק המסתמך על הסכמה בינלאומית.

הרשימה מדגישה את התנגדותה להתערבות זרה וקולוניאליסטית בענייני האזור והעולם, התנגדותה למדיניות הפרד ומשול,לזריעת מחלוקות אתניות, עדתיות וכיתתיות, לפיצול וחלוקת ארצות המולדת והעמים. היא מביעה תמיכה בזכות העמים לעצמאות, חירות, צדק ודמוקרטיה.

הרשימה דורשת לפרז את המזרח התיכון מנשק גרעיני ומכל כלי הנשק להשמדה המונית, ובראש ובראשונה קוראת לפירוז ישראל, בעלת ארסנל הנשק הגרעיני הגדול והמסוכן ביותר באזור,וזאת כחלק מהמאבק למען עולם חופשי מכלי נשק להשמדה המונית.

שוויון בסיסי וזכויות קיבוציות

הרשימה מדגישה שהפלסטינים בישראל הם תושבי הארץ הילידיים, ומעובדה זו נובעות זכויותיהם הקיבוציות והאישיות, ומוגדרים יחסיהם עם המדינה. הרשימה המשותפת דורשת להכיר בהם כמיעוט לאומי בעל זכויות קיבוציות, בזכותם לנהל בעצמם את ענייניהם התרבותיים, החינוכיים והדתיים, בהיותם חלק בלתי נפרד מן העם הפלסטיני והאומה הערבית, מבחינת השתייכותם הלאומית, התרבותית.

הרשימה המשותפת תפעל להבטחת שוויון לאומי ואזרחי בכל התחומים, ותאבק נגד מדיניות האפליה והדיכוי הלאומי, למען אימוץ עקרונות שוויון ההזדמנויות והשוויון הבסיסי, צדק מתקן וחלוקה צודקת. הרשימה תיאבק נגד הפקעת קרקעות, נגד הריסת בתים ולמען הכרה בכל הכפרים הבלתי מוכרים, ובראשם כפרי הנגב. היא תפעל להכשלת תוכניות הגירוש והעקירה – בכל שמותיהם השונים. כמו כן תפעל למען הרחבת תוכניות המתאר לערים ולכפרים הערביים, ואספקת אדמות לבניה ולאזורי תעשייה ומקומות עבודה בתוכם.

הרשימה המשותפת שואפת להכרה בזכויות המהגרים בתוך מולדתם, ובמיוחד בזכותם להחזרת כפריהם ואדמותיהם שהופקעו והשיבה אליהם. כמו כן תיאבק הרשימה המשותפת למען השמירה על ההקדשים (הווקף), המקומות הקדושים האסלאמיים והנוצריים, ומדגישה שהם רכוש בעליהם, שהם תושבי הארץ הילידיים. הרשימה תפעל לביטול החוקים ותוכניות הגיוס לצבא ולשרות הלאומי, ולהגן על עמנו על כל מגזריו. כמו כן תפעל הרשימה לכבד את ערכי הפלורליזם והסובלנות, להתנגד לנגעי האלימות, הפשיעה ואנרכיית הנשק.

הרשימה המשותפת תפעל למען תמיכה ופיתוח התרבות והאמנות ללא אפליה או הדרה, והיא מדגישה את הצורך לשמור על מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, על הזכות לעצמאות תרבותית, לעידוד יוזמות שמטרתן לפתח את התרבות הערבית ולזקקאת זהותה תוך שמירה על עצמאותה. היא תפעל באמצעות הכנסת ובשטח כדי לדחוף את הממשלה והמשרדים הנוגעים בדבר לשאת באחריותם ולממן את הפעילות התרבותית הערבית בצורה ההולמת את שיעורם בכלל האוכלוסייה.

נגד הפשיזם ולמען הדמוקרטיה

הרשימה תיאבק נגד הפשיזם על כל גילוייו והופעותיו, למען אימוץ עקרון האזרחות השוויונית וכיבוד הזכויות הדמוקרטיות, ותפעל לביטול חוקי החירום, 'חוק הלאום',וכל החוקים המערערים על הזכויות ומגבילים את החירויות. הרשימה תפעל לחוקק חוקה דמוקרטית המאמצת את עקרונות הצדק,השוויון וזכויות האדם ומגינה על הזכויות הקיבוציות והחירויות הדמוקרטיות הבסיסיות

צדק חברתי, קהילתי וסביבתי

הרשימה המשותפת תפעל למען צדק חברתי, להגנה על זכויות העובדים והשכבות המדוכאות, לשמירה על הסביבה והבטחת הזכויות החברתיות והכלכליות של כל האזרחים. הרשימה תיאבק נגד העוני והאבטלה בחברה הערבית, תפעל להעלאת שכר המינימום, להעלאת קצבאות הילדים, להעלאת קצבאות הזקנה וקצבאות בעלי הצרכים המיוחדים, כמו גם להבטחת הזכויות לבריאות, להשכלה, לעבודה ולרווחה לכלל.

הרשימה מתחייבת לפעול למען זכות הנשים לשוויון הזדמנויות, לזכות לעבודה, להשכלה ולשותפות מדינית וחברתית, למאבק נגד כל צורות הדיכוי, הניצול, האפליה והאלימות –ובכלל זה פשעי רציחת הנשים להם חשופות הנשים במשפחה, בעבודה, בחברה או בכל מקום אחר.

הרשימה המשותפת מחויבת לקדם את המאבקים הסביבתיים, להציב סטנדרטים ברורים להפחתת הזיהום והשימוש באנרגיה מזהמת, לקדם חקיקה שתהדק את פיקוח המדינה על הסביבה, תפחית את זיהום האוויר, המים והחופים, ולתמוך במעבר לאנרגיה מתחדשת בתעשייה ובכלכלה.

תוכנית הפעולה הפרלמנטרית

פרק ראשון:  סוגיות הציבור הערבי.

הרשימה תפעל להשגת הכרה בציבור הערבי כמיעוט לאומי בעל זכויות קיבוציות בהתאם לאמנות בינלאומיות, ובכלל זה הזכות לפיתוח תרבותו באופן עצמאי וחופשי ללא שום התערבות מצד מוסדות המדינה; הזכות להקים מוסדות עממיים וייצוגיים שעל המדינה להכיר בהם; קיבוע מעמד הלשון הערבית;הבטחת הזכות לתקשר, להשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לו, ולהיות מיוצג כראוי בכל המוסדות והגופים הציבוריים.

הרשימה תפעל להשגת שוויון אזרחי מלא ובכלל זה שוויון הזדמנויות, התנגדות לכל צורות האפליה ונקיטת מדיניות העדפה מתקנת כדי לגשר על פני הפער העמוק בתחומי הבריאות, החינוך, התרבות, התעסוקה, התעשייה, החקלאות, התחבורה, שירותי הרווחה וכיוצא באלה.

הרשימה תפעל למען שוויון מלא במצב וברמת מערכת החינוך הערבית והקמת מנהל עצמי בתחומי החינוך והתרבות במקום שיטת האפוטרופסות והתלות, הקמת אוניברסיטה ערבית עצמאית, העלאת שיעור הסטודנטים הערביים באוניברסיטאות והענקת מלגות. כמו כן,היא תקדם את שינוי התוכניות להנחלת בערות לאומית, את הכנת תוכניות לחיזוק ההשתייכות הלאומית של הסטודנט הערבי, ליידע אותו על הנכבה ועל תולדותיו של העם הפלסטיני, מורשתו ותרבותו.

הרשימה תפעל להפסקת הפקעת הקרקעות ולהחזרת האדמות שהופקעו, במיוחד אלה שהופקעו למה שנקרא 'צרכים ביטחוניים', ולא נוצלו למטרה זו עד עכשיו. נפעל למען הרחבת תחומי השיפוט של הכפרים והערים הערביים, לספק תוכניות מתאר מפורטות התואמות את צרכי הכלל והפרט, המשך הפעולה למען הכרה בכפרים הבלתי-מוכרים ואספקת השירותים והתשתיות המודרניים הנחוצים להם. דרישה להחזרת המגורשים אל הכפרים שמהם גורשו ומאבק נגד תוכניות הפקעה וניסיונות הגירוש בנגב.

הרשימה תפעל לבלימת מדיניות הריסת הבתים והדגשת הזכות לדיור. דרישה לספק חלקות אדמה ובתים במחירים מוזלים לזוגות צעירים בכל ריכוזי האוכלוסייה הערבית.

הרשימה המשותפת תדרוש שוויון מלא בתקציבים המוקצים לרשויות המקומיות הערביות, והפניית תקציבים מיוחדים לגשר על פני הפער בתשתיות.

הרשימה תפעל למען תחבורה ציבורית שתענה על צרכי האזרחים הערבים.

הרשימה המשותפת לביטול חוק גיוס חובה לבני העדה הערבית-הדרוזית. התנגדות לכל חוק או תכנית לשירות צבאי או אזרחי בחברה הערבית.

הרשימה המשותפת תפעל לפיתוח הכלכלה הערבית במדינה באמצעות הענקת תמיכה כלכלית ליוזמות כלכליות ערביות, פיתוח אזורי תעשייה ועידוד התיירות בערים הערביות והכרה בהן כאזורי פיתוח על כל המשתמע מכך מבחינת הקלה בהשקעות ובמסים.

הרשימה המשותפת תפעל להגנה על נכסי הווקף המוסלמי, שחרורם והעברתם למוסדות מוסלמיים נבחרים.

הרשימה תפעל למען שוויון לחקלאים הערביים וסיפוק תמיכה הולמת לחקלאות הערבית.

הרשימה מתנגדת לתופעות האלימות והפשיעה בחברה הערבית; גיוס כל האמצעים הפרלמנטריים למאבק בהן ודרישת תוכנית כוללת למלחמה בפשיעה ובאלימות.

הרשימה תפעל למציאת מנגנונים להבטחת ביטחונם ושלמותם של הילדים הערבים לאור השיעור הגבוה של פגיעות ומקרי מוות בקרב הילדים הערבים.

הרשימה תדרוש לספק שירותי בריאות בחברה הערבית, תמיכה בבתי החולים בנצרת והקמת בתי חולים ומרפאות חירום בערים ערביות בהתאם לצרכים.

הרשימה תציג את בעיות האפליה נגד החברה הערבית בארגונים ובמוסדות הממשלתיים כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל להיענות לדרישותיהם הצודקות של האזרחים הערביים.

פרק שני: לסיום הכיבוש ולמען שלום צודק

הרשימה תאשש זכותו של העם הפלסטיני למאבק נגד הכיבוש ולמען החופש, בהיותו מאבק חוקי וצודק לשחרור, המבוסס על ערכים אוניברסאליים ועל החוק הבינלאומי.

הרשימה תפעל נגד כל התוכניות האמריקאיות והישראליות הסותרות את הלגיטימיות הבינלאומית של המאבק הפלסטיני והחותרות לכפות פתרון בלתי צודק ולחיסול הסוגייה הפלסטינית.

הרשימה תפעל לבלימת ההתנחלויות ולמען פירוק כל ההתנחלויות הקיימות.

הרשימה תיאבק לשים קץ למצור על עזה, המנוגד לזכויות האדם ולאמנות הבינלאומיות.

הרשימה תתייצב נגד היוזמות לייהוד ירושלים והתמודדות עם כל ההתקפות על המקומות הקדושים, ההקדשים האסלאמיים והנוצריים ושאר המזימות שמטרתן מסגד אל-אקצא, ובכלל זה החפירות תחתיו והניסיונות לגרום לחלוקת הזמן והשטח [בין יהודים לערבים] במתחם אל-אקצא.

הרשימה תעלה את סוגיית גדר ההפרדה הגזענית ודאת הדרישה לפרקה, בהתאם להחלטת בית המשפט הבינלאומי.

הרשימה תתמוך במאמצים הפלסטיניים להכרה בינלאומית רשמית במדינת פלסטין וקבלת פלסטין כחברה במוסדות ובארגונים הבינלאומיים.

דחיית הדרישה הישראלית מהפלסטינים להכיר בישראל כמדינה יהודית וחשיפת הסכנות שבכך למעמדם ולזכויותיהם של האזרחים הערבים וזכויות הפליטים.

הרשימה תיאבק לסיום כיבוש בגולן ותציע חקיקה לביטול סיפוחו, כמו גם דחיית ניצול משאבי הטבע שלו על ידי שלטונות הכיבוש.

הרשימה תדרוש את שחרור כל האסירים הפוליטיים הפלסטינים והגנה על זכויותיהם.

נפעל לביטול כל החוקים המציבים מכשולים בפני השגת שלום צודק כמו 'חוק הלאום', החוק לסיפוח ירושלים ולסיפוח הגולן, חוק 'משאל העם' והחוקים הסותרים את זכויות הפליטים הפלסטינים.

הרשימה תתנגד לתוכניות לסיפוח עמק הירדן, אזוריC וגושי ההתנחלויות לישראל.

הרשימה תעמוד נגד הדיכוי והגבלות חופש התנועה, המעצרים השרירותיים והפגיעה בזכויות האדם על ידי שלטונות הכיבוש.

הרשימה תפעל לשינוי ספרי הלימוד בכל בתי הספר, כך שייכללו סעיפים מיוחדים על סבל העם הפלסטיני, העוול ההיסטורי שנגרם לו, ומעשי ההרס והעקירה מהם סבל וממשיך לסבול.

הרשימה קוראת להפוך את אזור המזרח התיכון, לרבות ישראל, לאזור מפורז מנשק גרעיני.

פרק שלישי:  הגנה על זכויות דמוקרטיות ועמידה נגד הגזענות

נפעל לחקיקת חוק יסוד שעיקרו עקרון השוויון בין האזרחים והמסתמך על זכויות האדם האישיות והקיבוציות, הפרדת הדת מן המדינה והאוסר על כל צורות האפליה על בסיס גזע, לאום, דת, מין, אמונה והשתייכות פוליטית, ויספק את הבסיס החוקי לשוויון ולשותפות פוליטית במדינת כל אזרחיה.

נפעל לביטול כל החוקים הגזעניים וחוקי האפליה, כמו גם חקיקה אנטי-גזענית להבטחת השוויון, חופש הביטוי, הדעה, התקשורת, ההתארגנות,הפעולה הפוליטית, האמונה, הפולחן והדת.

הרשימה המשותפת תתייצב מול ההצהרות והמדיניות הגזעניות, תתנגד לרדיפה הפוליטית של מפלגות, מנהיגים ופעילים פוליטיים ערביים, ופעולה לביטול כל החוקים המגבילים את חופש הפעולה הפוליטית.

הרשימה תפעל לביטול חוקי החירום, וחקיקת חוק שיאסור על עינויים, התעללות ומעצרים שרירותיים.

הרשימה תפעל לביטול 'חוק הלאום' וכל החוקים שמטרתם להעניק לגיטימציה חוקית לגזענות ולמדיניות הגזענית.

הקמת קואליציה רחבה נגד הגזענות והמגמות הפשיסטיות.

הפעלת לחץ על המשטרה ועל הממשלה לרסן ולהרתיע את כנופיות הימין הקיצוני הטרוריסטי כמו 'תג מחיר' התוקפות פלסטינים, משחיתות את רכושם, המסגדים והכנסיות.

הרשימה תפעל לאישור הזכות להחיות את זכר הנכבה ופעולה לביטול החוק המגביל זאת.

נפעל לביטול חוק האיסור על איחוד משפחות, ומאבק לשים קץ לסבל המשפחות שנפלו קורבן לחוק הבלתי-צודק הזה.

הרשימה תדרוש להכין תוכניות לימודים לחינוך על ערכים דמוקרטיים, עקרונות לזכויות אדם והאזרח ודחיית כל צורות האפליה והגזענות.

הרשימה תיזום חקיקה שתבטיח את זכות המחאה והפעולה הפוליטית, לרבות באוניברסיטאות ובמוסדות האקדמיים השונים.

הרשימה תתנגד לכל הצעות החוק השואפות לפגוע בזכויות האדם ובחירויות היסוד.

הרשימה תדרוש לכלול את עיקרון השוויון בחוק יסוד.

מאמץ לביטול ההחלטה להוציא את התנועה האסלאמית (הפלג הצפוני) מחוץ לחוק.

חקיקה אנטי-גזענית, ופעילות להפעלת החוקים הקיימים נגד גזענות בהתבסס על העיקרון שגזענות היא עבירה פלילית ואיננה חלק מחופש הביטוי.

פרק רביעי:  צדק חברתי וסביבתי

הרשימה תפעל לחקיקת חוק יסוד: 'הזכויות החברתיות', שיבטיח חיים בכבוד לכל אזרח, יבטיח את זכויותיו החברתיות בכל התחומים: בריאות, חינוך, ילדים, זקנה, צרכים מיוחדים וכיוצא באלה.

הרשימה תפעל לחקיקת חוקים להבטחת הצדק החברתי, זכות ההתארגנות המקצועית, זכות השביתה, ולביטול חוקים הפוגעים בעובדים ובאיגודים המקצועיים שלהם.

הרשימה תפעל ליישום דיני השוויון בעבודה, בקבלה לעבודה ומעקב אחר בעיות אפליה וגזענות במקומות העבודה.

הרשימה תפעל לאימוץ מערכת מיסוי פרוגרסיבית שתפחית את נטל המס מן העובדים והשכירים ותעלה את שיעור המס על החברות הגדולות ועל העשירים.

הכנת תוכנית מעשית למאבק בעוני ולהפחתת הפערים החברתיים-כלכליים, תוך הדגשת הצורך בהפחתת שיעורי העוני הגבוהים בחברה הערבית. פעולה ליישום חוקי העסקת ערבים במשרות ממשלתיות והבטחת השוויון בתחום הזה באמצעות תוכנית חומש ברורה ושקופה.

הבטחת זכויות המובטלים מעבודה, כך שקצבאות האבטלה יינתנו במשך שנה מלאה, והבטחת קצבאות הזקנה והילדים לפי קריטריונים חברתיים-כלכליים צודקים.

ביטול כל גילויי אפליה בזכויות החברתיות-כלכליות, במיוחד בתחום שירותי הבריאות והשירותים הניתנים לזקנים, ילדים ובעלי צרכים מיוחדים.

נפעל כדי להצמיד לכל תקציב יעדים חברתיים ספציפיים, כגון צמצום שיעור האבטלה, צמצום הפערים והעלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה. נפעל לשחרור השירותים החברתיים הבסיסיים, הבריאות והחינוך משליטת חוקי השוק וכלכלת השוק.

נפעל ליישום חוק שכר מינימום וחיסול תופעת ההעסקה בשכר הנמוך משכר המינימום.

נפעל לקדם מאבקים למען הסביבה ולקביעת יעדים וקריטריונים ברורים להפחתת הזיהום והשימוש באנרגיה מזהמת. קידום מיזמים שיהדקו את ביקורת המדינה על הסביבה ויצמצמו את זיהום האוויר, המים והחופים, ותמיכה במעבר לאנרגיה מתחדשת בתעשייה ובכלכלה.

הכנת תוכנית פעולה להעלאת שיעור שיתוף הערבים בשוק העבודה, גברים ונשים, באמצעות תוכניות הכשרה מקצועית ומתן אפשרויות עבודה מתאימות.

הרשימה תפעל להתאמת סל הבריאות להתפתחויות בתרופות ובטכניקות רפואיות, כך שיכללו את כל הנחוץ להצלת חיי החולה, הגדלת תקציבים לגמילה מסמים וסיום תופעת ההמתנה לקבלת טיפול רפואי ובדיקות.

הרשימה תפעל להגדלת תקציבי האומנות והתרבות ופעולה לחלוקתם באופן צודק, כך שהמוסדות הערביים יקבלו את חלקם בהתאם לשיעורם באוכלוסייה.

הרשימה תפעל לחקיקת חוקים והקצאת תקציבים לשמירה על הסביבה, מניעת זיהום האוויר, המים והקרקע.

חיוב בתי החרושת למנוע זיהום ולהקים מתקנים שיבטיחו סביבה ירוקה, והגדלת העונשים על המזהמים.

דרישה להגדלת התקציבים המיוחדים לשמירה על הסביבה ביישובים הערביים ובסביבתם.

הרשימה תפעל למען הגדלת תקציבי החינוך והבטחת החינוך בחינם מגיל שלושה חודשים ועד לאוניברסיטה, ביטול תשלומי ההורים והעלאת משכורות המורים. פיתוח תשתיות בתי הספר וצמצום מספר התלמידים בכיתות, שלא יעלה על 25 תלמידים בכיתה.

פרק חמישי: זכויות האישה

הרשימה תפעל לחקיקת חוקים שיבטיחו שוויון לאישה ולזכויותיה, ובכלל זה חוק יסוד 'שוויון האישה', בהסתמך על האמנה הבינלאומית בדבר האיסור על אפליה נגד נשים.

הרשימה תפעל ליישום עקרון ההעדפה המתקנת בכל התחומים אשר בהם קיימת אפליה נגד נשים.

הרשימה תפעל להעלאת שיעור השתתפותן של הנשים הערביות בשוק העבודה באמצעות מתן מקומות עבודה מתאימים, תוכניות הכשרה מקצועית בחינם והקלת התחבורה, והעמדת מוסדות לטיפול בתינוקות.

הרשימה תפעל להקמת קרן מיוחדת להבטחת הלוואות ומענקים למיזמים כלכליים עבור הנשים הערביות.

הרשימה תילחם באלימות כלפי נשים, תעקוב אחר מקרי רצח נשים ותפעיל לחץ על המשטרה ומוסדות אחרים כדי לעצור ולהעניש עבריינים.

הרשימה תפעל להעלאת השתתפות הנשים בספרה הציבורית על ידי חקיקת חוקים שיתמכו בכך.

הרשימה תפעל להבטחת ייצוג הולם של נשים ערביות במשרות רשמיות וציבוריות.

חיפוש אחר פתרונות לתופעת אלפי מורות מוסמכות המובטלות מעבודה.

חקיקת חוקים שיבטיחו ייצוג הולם של נשים בשלטון המקומי וברשימות לכנסת.

חקיקת חוקים שיבטיחו ייצוג הולם של נשים במוסדות ציבוריים.

הרשימה תפעל ליישום החוקים המיוחדים אשר יבטיחו את זכויות הנשים ובמיוחד חוק שכר המינימום והחוק לאיסור פיטורי נשים בגלל הריון.

דרישה למתן סיוע שיבטיח שוויון לענפי ספורט הנשים.


تصميم وبرمجة: باسل شليوط